Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’, gevestigd aan de Sarphatistraat 470 1018 GW Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’, Sarphatistraat 470, 1018 GW Amsterdam, info@degijselaarhintzenfonds.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Bij het indienen van een aanvraag voor financiële ondersteuning van een project vragen wij de volgende persoonsgegevens en bijlagen:

-Voor- en achternaam contactpersoon
- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Bankrekeningnummer van de organisatie
- Projectplan
- Projectbegroting inclusief dekkingsplan
- Een aanvraagbrief

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-Het beoordelen van een aanvraag
-Het doen van uitbetalingen in de vorm van een gift
De mogelijkheid om contact te leggen indien dit nodig is bij de beoordeling en/of toekenning van de aanvraag

Bovenstaande verwerkingsdoelen zijn gebaseerd op de volgende rechtsgrondslagen:

De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meerdere specifieke doeleinden
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:
Voor- en achternaam > zeven jaar > noodzakelijk voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag in de toekomst.
Adresgegevens > zeven jaar > noodzakelijk voor de beoordeling van een nieuwe aanvraag in de toekomst.
Telefoonnummer > zeven jaar > noodzakelijk voor het leggen van contact over een financiële bijdrage.
E-mailadres > zeven jaar > noodzakelijk voor het leggen van contact over een financiële bijdrage.
Bankrekeningnummer > noodzakelijk voor het doen van een betaling bij een eventuele nieuwe aanvraag in de toekomst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens wordt bereikt. Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@degijselaarhintzenfonds.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan uw paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting ‘De Gijselaar-Hintzenfonds’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@degijselaarhinzenfonds.nl.