De aanvraag

De aanvraag dient te bestaan uit één document dat de volgende drie elementen bevat:

1: een projectvoorstel van maximaal 2000 woorden met een maximum van vier pagina's waarin het beoogde project en de beoogde realisering daarvan beschreven worden en waarin duidelijk gemaakt wordt waarom het project binnen de doelstellingen van Stichting ‘De Gijselaar–Hintzenfonds’ past (zie hierboven). Ook wordt in het voorstel duidelijk gemaakt voor welk onderdeel van het project de subsidie wordt aangevraagd en voor welke publieksgroepen het project bedoeld is en hoe deze bereikt zullen worden.

2: een begroting van het project.

3: een dekkingsplan en een opgave van de eventueel reeds toegekende subsidies.

De aanvraag (een projectvoorstel van maximaal 2000 woorden, met de begroting en het dekkingsplan samengevoegd in één pdf-bestand) kan uitsluitend per e-mail worden ingediend via: contact@degijselaarhintzenfonds.nl. Graag in de mail vermelden: naam aanvrager (of namens welke organisatie), titel project waarvoor wordt aangevraagd en het gewenste subsidiebedrag.

NB: de aanvraag zelf bestaat uitsluitend uit één pdf. Het Bestuur stelt het op prijs als u eventueel relevant illustratiemateriaal, bijvoorbeeld enkele afbeeldingen, digitaal met uw aanvraag meestuurt. Dus geen dvd's, cd’s of usb-sticks per post.

NB: aanvragen die per post zijn ingediend, projectvoorstellen die de maximale omvang overschrijden, aanvragen die onvolledig zijn, uit losse word- of excelbestanden bestaan of anderszins niet aan bovengenoemde richtlijnen voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Onze privacyverklaring vindt u hier: Privacybeleid

 

Hoogte van de bijdrage

Gezien de omvang van het fonds zijn er beperkingen aan de hoogte van de bijdrage. Voorbeelden van toegekende bijdragen zijn te vinden onder het tabblad Beleid.

 

De beslissing

De aanvraag wordt behandeld in de eerstvolgende vergadering van het bestuur. Het bestuur komt drie maal per jaar in vergadering bijeen; in april/mei, september en december. De aanvraag dient twee weken voor het begin van de maand (april, september of december) in het bezit te zijn van het secretariaat. De aanvrager wordt binnen vier weken na de vergadering schriftelijk op de hoogte gesteld van de uitslag. Tegen de beslissing kan niet in beroep worden gegaan.

Nadat de bijdrage is toegekend en het project gerealiseerd, kan vóór het einde van de maanden maart, augustus of november een verzoek tot betaling worden ingediend onder vermelding van het toekenningsnummer en IBAN–nummer. Het betaalverzoek zal worden gehonoreerd na goedkeuring door het bestuur (in vergadering bijeen in de maanden april/mei, september en december).

Twee jaar na dagtekening van een toekenning vervalt deze automatisch indien er gedurende die twee jaren geen verzoek tot betaling of bericht naar het fonds is gestuurd en/of als het project geen doorgang heeft gevonden.

 

Logo

Het bestuur verzoekt de begunstigden om de vermelding van het fonds. Het logo van het fonds is hier te downloaden als pdf en hier als EPS bestand.